Zásady ochrany osobních údajů

Informace k oblasti ochrany osobních údajů

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete v souladu s platnými právními předpisy při ubytování a o dalších skutečnostech souvisejících s danou oblasti.

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kterou stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy, a to včetně Vašeho e-mailu pro marketingové účely. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod.

Máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči zpracovávání Vašeho e-mailu pro marketingové účely, nebude tento e-mail již nadále pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, vysvětlení a podobně, obraťte se prosím na naše pracovníky, kteří Vám rádi odpovědí, příp. zajistí, aby na Vaše potřeby bylo reagováno. Můžete se zejména obracet na:

Provozovatel: SKIF CZ, spol. s r. o.
IČ: 65 41 53 53
Sídlo: Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5